Dung luyện trang bị

Dung Luyện Trang Bị

Thông qua nút Dung luyện trong túi để mở. Tất cả đạo cụ, trang bị, ghép Ngọc, cường hóa khí linh, Chế tạo, tẩy trang bị, khảm, thừa kế đều có trong hệ thống Dung luyện.

Dung luyện trang bị - 1

1. Ghép 

 Dung luyện trang bị - 2

- Thông qua ghép đạo cụ giúp đạo cụ phẩm chất thấp được ghép thành đạo cụ có phẩm chất cao hơn
- Tất cả đồ có thể ghép trong túi đều sẽ hiển thị phía dưới Túi đồ bên phải, kích đúp một đạo cụ nào đó hoặc kéo đạo cụ đó đến khung ghép là được, góc dưới khung ghép hiển thị xem trước đạo cụ sau khi ghép. Trong khung ghép phía trên sẽ hiển thị số lượng đạo cụ hiện tại có trong túi và số lượng cần ghép. Góc phải sẽ hiển thị tỉ lệ ghép thành công và tăng tỉ lệ thành công số lượng tinh hoa cần ghép trong lần này
- Cuối cùng, người chơi có thể chọn có ghép tinh hoa tăng tỉ lệ thành công không rồi tiến hành ghép.
Lưu ý: Nếu sử dụng đạo cụ khóa để ghép , thì đạo cụ sau khi ghép chắc chắn sẽ khóa.

2. Ghép trang bị

 Dung luyện trang bị - 3

- Thông qua ghép trang bị để ghép trang bị phẩm chất thấp thành trang bị có phẩm chất cao hơn
- Trang bị có thể ghép trong túi và mặc trên người ( góc trái icon trang bị có 1 đánh dấu) đều sẽ hiển thị phía dưới tab trang bị góc bên phải, kích đúp trang bị bất kỳ hoặc kéo trang bị đó vào ô ở giữa bên trái, rồi click tự động đặt vào, hệ thống sẽ chọn trang bị khác có điều kiện phù hợp trong túi rồi tự động đặt vào ô xung quanh. Góc phải sẽ hiển thị tỉ lệ ghép thành công và tăng tỉ lệ thành công số lượng tinh hoa cần ghép trong lần này.
• Điều kiện ghép trang bị:
- Cấp yêu cầu của trang bị thấp trong khoảng 30 lv: ví dụ trang bị lv20 có thể ghép với trang bị lv1, lv40
- Phẩm chất màu của trang bị tương đồng: ví dụ trang bị phẩm chất trắng chỉ được ghép với trang bị phẩm chất trắng
- Cuối cùng người chơi có thể chọn có sử dụng Tinh hoa ghép tăng tỉ lệ thành công rồi tiến hành ghép. Lưu ý: Nếu dùng Trang bị khóa để ghép, thì trang bị sau khi ghép sẽ bị khóa.
- Khi ghép trang bị thì lấy trang bị ở giữa làm trang bị chính, trang bị ở các ô xung quanh sẽ là trang bị phụ, sau khi ghép sẽ bảo lưu thuộc tính tẩy và Ngọc khảm của trang bị chính, còn trang bị phụ sẽ mất (Nếu trang bị phụ cũng khảm Ngọc, thì cần gỡ Ngọc xuống trước rồi mới được ghép)
• Lưu ý: Trang bị phái khác nhau, chỉ cần phù hợp điều kiện đều có thể tiến hành ghép.


3. Ghép Ngọc

 Dung luyện trang bị - 4

- Thông qua ghép Ngọc để ghép Ngọc phẩm chất thấp thành Ngọc có phẩm chất cao hơn
- Ngọc có thể ghép trong túi đều sẽ hiển thị phía dưới Túi ngọc bên góc phải, kích đúp Ngọc bất kỳ hoặc kéo Ngọc đó vào ô phía dưới góc trái là có thể tiến hành ghép. Phía dưới sẽ hiển thị icon Ngọc sau khi ghép. Góc phảỉ sẽ hiển thị tỉ lệ ghép thành công và tăng tỉ lệ thành công số lượng cần ghép tinh hoa trong lần này
- Người chơi có thể chọn có dùng Tinh hoa ghép tăng tỉ lệ thành công rồi tiến hành ghép, Lưu ý: Nếu sử dụng đạo cụ khóa để ghép, thì sau khi ghép Ngọc chắc chắn sẽ khóa

4. Cường hóa Ngọc

 Dung luyện trang bị - 5

- Thông qua cường hóa để tăng trị số thuộc tính của khí linh
- Khí linh trên người đều hiển thị phía dưới tab khí linh góc bên phải, kích đúp khí linh bất kỳ hoặc kéo khí linh đó vào trong ô phía trên bên trái, sẽ nhìn thấy thông tin liên quan của khí linh đó bên góc trái, trong đó gồm các thông tin liên quan đến cường hóa khí linh
- Chỉ cần đủ điều kiện cường hóa: cấp chủ thể> cấp cường hóa khí linh, đủ bạc, sau khi click nút cường hóa là có thể tăng thuộc tính cường hóa của khí linh này, đồng thời được nhận trị số thuộc tính tăng trưởng

5. Chế tạo khí linh
- Thông qua Chế tạo để tăng phẩm chất màu của khí linh
- Tương tự như thao tác cường hóa, sau khi đặt khí linh vài ô phía trên bên trái, sẽ nhìn thấy thông tin đúc của khí linh này
• Điều kiện đúc:
- Đủ số lượng nguyên liệu yêu cầu.
- Đủ số lượng bạc
- Cấp chủ thể ≥cấp khí linh sau khi đúc
- Đạt đủ các điều kiện trên , click nút Chế tạo để nhận khí linh có phẩm chất màu cao hơn, và nhận trị số thuộc tính tăng trưởng của khí linh

6. Tẩy trang bị

 Dung luyện trang bị - 6

- Thông qua tẩy trang bị để làm mới hoặc tăng thuộc tính tẩy của trang bị
- Trang bị trong túi hoặc mặc trên người đều sẽ hiển thị phía dưới tab trang bị của góc bên phải, kích đúp trang bị bất kỳ hoặc kéo trang bị đó vào ô bên trái, hệ thống sẽ tẩy Phù tẩy mà trang bị này cần rồi tự động đặt vào ô bên phải, số lượng phù tẩy cần để tẩy lần này cũng được đánh dấu phía dưới icon
- Phía trước mỗi một thuộc tính tẩy đều có 1 khung tích chọn, nếu tích chọn, thì thuộc tính đó sẽ bị khóa, thuộc tính khóa có 2 tác dụng sau:
- Tẩy thuộc tính sau khi khóa sẽ bị làm mới ngẫu nhiên thành loại thuộc tính khác
- Trị số thuộc tính sau khi khóa, mỗi lần tẩy đều sẽ tăng 1 ít
- Số lượng khóa càng nhiều, số lượng KNB tiêu hao thêm cũng sẽ càng nhiều
• Lưu ý: Trên cùng 1 trang bị sẽ không giới hạn số lượng mỗi loại thuộc tính xuất hiện

7. Khảm trang bị

 Dung luyện trang bị - 7

- Thông qua khảm trang bị để khảm Ngọc vào trang bị giúp trang bị tăng thuộc tính khảm

- Trang bị trong túi hoặc mặc trên người đều sẽ hiển thị phía dưới tab trang bị góc bên phải, kích đúp trang bị bất kỳ hoặc kéo trang bị đó vào ô bên trái, hệ thống sẽ hiển thị thông tin khảm trang bị này ở phía dưới, đồng thời góc phải sẽ tự động chuyển đến tab Ngọc

- Sau đó kích đúp 1 viên bất kỳ hoặc Ngọc có màu ô khảm tương đồng hoặc kéo Ngọc vào ô khảm góc trái, là có thể thành công khảm Ngọc này lên trang bị

- Nếu muốn gỡ Ngọc, chỉ cần kích đúp hoặc kéo Ngọc đến ô trống phía dưới ở Túi Ngọc góc phải là được

- Khảm hay Gỡ ngọc đều không mất gì.

- Vật phẩm tím có thể được 2 hoặc 3 ô khảm ngọc, vật phẩm tím hoàn mỹ được 3 ô khảm ngọc, vật phẩm cam có thể được 3 hoặc 4 ô khảm ngọc, vật phẩm cam hoàn mỹ được 4 ô khảm ngọc.

 

8. Chế tạo trang bị

Dung luyện trang bị - 8 

- Thông qua đúc trang bị để đúc trang bị cấp thấp thành trang bị cùng phẩm chất cấp cao hơn
- Trang bị trong túi hoặc mặc trên người đều sẽ hiển thị phía dưới tab trang bị góc phải, kích đúp trang bị bất kỳ hoặc kéo trang bị đó vào ô bên trái, góc phải sẽ hiển thị xem trước icon trang bị sau khi đúc, phía dưới sẽ hiển thị, nguyên liệu, tỉ lệ đúc thành công, bản vẽ cần 

9. Kế thừa trang bị

 Dung luyện trang bị - 9

- Thông qua thừa kế để thừa kế Ngọc khảm và thuộc tính luyện của trang bị cũ đến trang bị mới có vị trí tương đồng
- Thông qua thừa kế để thừa kế Ngọc khảm và thuộc tính luyện của trang bị cũ đến trang bị mới có vị trí tương đồng
-Trang bị trong túi hoặc mặc trên người đều hiển thị phía dưới tab trang bị góc bên phải, kích đúp trang bị bất kỳ hoặc kéo trang bị đó vào ô bên trái, hệ thống sẽ hiển thị thông tin khảm và tẩy của trang bị này ở phía dưới
-Muốn thừa kế trang bị mới cần đạt các yêu cầu sau
-Vị trí trang bị mới giống vị trí trang bị cũ
-Phẩm chất màu của trang bị mới ≥Phẩm chất màu của trang bị cũ
-Cấp trang bị mới ≥Cấp trang bị cũ
-Sau đó người chơi có thể chọn KNB hoặc vàng khóa để thừa kế, cần chú ý nếu sử dụng vàng khóa thừa kế hoặc trang bị bất kỳ bị khóa, thì sau thừa kế trang bị đó chắc chắn là trang bị khóa
Lưu Ý: Trang bị phái khác có thể thừa kế cho nhau, nếu có được 1 trang bị cực phẩm của môn phái khác, có thể được thừa kế lại thuộc tính tẩy của trang bị đó.

 

Ngạo Kiếm Mobile (ngao kiem mobile) - Game kiếm hiệp tình duyên  đậm chất kiếm hiệpmới và hay nhất 2015. Là game mobile được đánh giá "10 năm có 1" với những tính năng đặc sắc như: Tống - Kim, tranh đoạt lãnh thổ, dã tẩu, bày bán giao dịch ... phiên bản pc tích hợp client full HD đem đến trải nghiệm sống động như thật, gợi lại những ký ức võ lâm xưa.

Tin tức liên quan
Game SG140